Pages

ALGEBARSKE JEDNADŽBE 3. I 4. STUPNJA, POVIJEST PROBLEMA
ALGEBARSKE JEDNADŽBE 3. I 4. STUPNJA, POVIJEST PROBLEMA
Josipa Matešić
Rad ne sadrži sažetak.
ALGEBARSKE SPIRALE
ALGEBARSKE SPIRALE
Ivana Hudoletnjak
U ovom završnom radu proučavati ćemo krivulje koje nazivamo algebarskim spiralama. U prvom dijelu rada reći ćemo nešto općenito o algebarskim spiralama, te navesti najjednostavnije oblike algebarskih spirala i njihove karakteristike. Također, prisjetiti ćemo se pojmova i formula koje su nam potrebne za proučavanje Arhimedova i hiperboličke spirale koje ćemo detaljnije obraditi u glavnom dijelu rada.
ANALITIČKE METODE U TEORIJI BROJEVA
ANALITIČKE METODE U TEORIJI BROJEVA
Irena Šimac
U ovome radu prou£avam analiti£ke metode u teoriji brojeva. U uvodu je obja²njeno ²to je uop¢e teorija brojeva te koja je razlika izmeu algebarske i analiti£ke teorije brojeva. U razradi teme se bavim distribucijom prostih brojeva, odnosno raznim aproksimacijama broja prostih brojeva manjih ili jednakih od nekog prirodnog broja x te jo² nekim pitanjima vezanim uz proste brojeve i njihov razmje²taj u skupu prirodnih brojeva. Ova je tema odabrana kao jedna od vaºnijih tema koja...
ANALIZA OSJETLJIVOSTI
ANALIZA OSJETLJIVOSTI
Kristina Marinković
U ovom radu bavimo se analizom osjetljivosti koja izučava djelovanje promjena ulaznih parametara nekog problema matematičkog programiranja na promjene skupa mogućih rješenja, optimalnog rješenja i optimalne vrijednosti. Ona se provodi nakon rješavanja problema matematičkog programiranja pa ćemo u prvom dijelu rada reći što je to problem matematičkog programiranja. Posebno ćemo razmatrati problem linearnog programiranja koji je specijalan slučaj problema matemati ...
ARITMETIKA KVADRATNIH POLJA
ARITMETIKA KVADRATNIH POLJA
Lovre Pešut
U ovom radu proučavamo svojstva kvadratnih proširenja racionalnih brojeva. Prvo klasificiramo sva kvadratna proširenja polja racionalnih brojeva, onda definiramo njihove odgovarajuće prstenove cijelih brojeva, te nalazimo njihovu strukturu i karakteriziramo jedinice u njima. Nakon toga dokazujemo jedinstvenost faktorizacije ideala u prstenovima cijelih brojeva kvadratnih po- lja, te istražujemo kako se ideal generiran prostim brojem p iz Z faktorizira u njima. Definiramo klasnu...
Afina i linearna funkcija u nastavi matematike
Afina i linearna funkcija u nastavi matematike
Tina Peteani
O ovom radu analizira se razlika između afine i linearne funkcije s posebnim naglaskom na implementaciju tih pojmova u nastavni proces osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Detaljno se proučilo odobrene udžbenike iz matematike za osnovnu i srednju školu s ciljem istraživanja načina uvođenja i obrađivanja pojmova afine i linearne funkcije u nastavi matematike. Također su proučeni i službeni nastavni programi za predmet matematika s istim ciljem. Utvrđeno je da se ti...
Alan Turing
Alan Turing
Ivana Majstorović
Alan Mathison Turing roden je 23.6.1912. godine u Engleskoj. Bio je engleski matematicar, logicar, lozof i racunalni znanstvenik. Smatra se ocem umjetne inteligencije i teorije racunarstva. Turing je vrlo mlad iznio svoj rad Izracunljivi brojevi s primjenom na problem odlucivanja. U tom radu denirao je pojam izracunljivosti pomocu apstraktnog stroja kojeg danas nazivamo Turingov stroj. Turingov stroj je apstraktni stroj koji se sastoji od pomicne glave i beskonacne papirnate trake koja ...
Algoritmi za određivanje klika u grafovima
Algoritmi za određivanje klika u grafovima
Tea Šumberac
Tema ovog rada su algoritmi za odredivanje klika, maksimalnih klika, te posebno najvecih klika u grafu. To je vrlo tezak i racunalno zahtjevan problem. Pri njegovom rjesavanju se vrlo cesto upotrebljavaju i heuristicke metode koje mogu znatno ubrzati odredivanje nekih klika, iako je potpuna klasi- kacija znatno tezi problem. Postoji dosta algoritama koji rjesavaju ovaj problem, medutim, ovom radu cemo opisati samo neke od njih. Posebnu cemo pozornost dati evolucijskim algoritmima, te...
BBC micro:bit tehnologija u nastavi matematike
BBC micro:bit tehnologija u nastavi matematike
Ana Vrcelj
U ovome diplomskom radu objasnit će se što je BBC micro:bit računalo, kako radi, od čega se sastoji te čemu služi. Pokazat će se alati koji služe za izradu programa namijenjenih za upravljanje micro:bit uređaja. Objasnit će se primjena i utjecaj micro:bit računala u nastavi matematike.
Bilinearne i kvadratne forme
Bilinearne i kvadratne forme
Ivana Kovač
Cilj ovog završnog rada je bio proučiti osnovne koncepte iz teorije bilinearnih i kvadratnih formi te naglasak staviti na osnovne rezultate iz strukturne teorije spomenutih formi. Na samom početku rada definiramo osnovne pojmove koji nam služe za daljnje razumijevanje sadržaja teme. U 2. poglavlju pokazujemo kako bilinearne forme izgledaju u koordinatama. 3. poglavlje posvećeno je važnom uvjetu nedegeneriranosti za bilinearne forme. Ortogonalne baze i ortogonalna dekompozicija...
Blokovni dizajni, geodetski grafovi i ldpc kodovi
Blokovni dizajni, geodetski grafovi i ldpc kodovi
Tin Zrinski
U ovom diplomskom radu bavimo se konstrukcijom LDPC (eng. low-density parity-check) kodova iz matrice susjedstva μ−geodetskih grafova dobivenih pomoću (v, k, )−BIBD-ova. U uvodnom poglavlju definiraju se osnovni pojmovi, poput incidencijskih struktura, dizajna, BIBD-a, kodova i osnovni pojmovi teorije grafova koji se koriste u nastavku rada. Uvodi se pojam LDPC kodova, primjer za jednu metodu dekodiranja tih kodova te način zadavanja LDPC kodova pomoću Tannerovog grafa. U narednom...
CARATHEODORYJEV TEOREM
CARATHEODORYJEV TEOREM
Marjana Jadrić Ahmetović
Rad ne sadrži sažetak.

Pages